Podstawowe czynności i obowiązki kierowcy wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy

Kierowca Tira ma do wykonania zasadnicze czynności i obowiązki, na które składają się sumienność i staranność w stosunku do poleceń przełożonych. Związane jest to z zobowiązaniem do wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego. Tymczasem polecenia zwierzchnika nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa pracy czy umowy o pracę, a także innymi przepisami związanymi z charakterem wykonywanej pracy. Kierowca tira po otrzymaniu zlecenia przewozowego zobowiązany jest pobrać i skompletować konieczną dokumentację, którą powinien mieć zawsze przy sobie w trakcie realizacji przewozu, w szczególności: - dokumentów osobistych jak paszportu oraz wiz, - prawa jazdy, - karty do tachografu cyfrowego, - dowód rejestracyjny pojazdu - dowód rejestracyjny naczepy ( przyczepy ) z ważnymi badaniami technicznymi, - zezwolenie transportowe, - ważne ubezpieczenie OC - zielona karta ubezpieczenia (z wykazem adresów komisarzy awaryjnych) - ważna karta paliwowa - instrukcja wypadkowa ADR (gdy przewóz jest realizowany w ramach konwencji ADR w językach tych krajów przez które przwóz będzie dokonywany) - komplet znaków ostrzegawczych - ważny certyfikat FCR (wymagany przy transporcie artykułów szybko psujących się ATP ) - certyfikat czystości cysterny (wymagany przy cysternie – przewóz chemii ) - upoważnienie do kierowania pojazdem lub naczepą bądź inne prawo dysponowania( takie jak umowa kredytu, najmu, użyczenia, dzierżawy- wraz z wymaganym tłumaczeniem ) - certyfikaty ( Euro, L, S, ATP i inne w zależności od wykonywanego przewozu). Kierowca tira powinien także posiadać dokumentację dotyczącą załadunku, czyli międzynarodowy list przewozowy CMR, wraz z dokumentacją załączoną do listu (np. specyfikacja towarowa, faktura lub faktury proforma, zestawienie „bordero”, dokumentacja portowa itp.), odpowiedni dokument przewozu celnego (tj. karnet TIR wraz z certyfikatem zamknięcia celnego lub T1, T2 ). Inne pozostałe dokumenty dodatkowe to: zezwolenie weterynaryjne, świadectwo lub zezwolenie fitosanitarne, świadectwo pochodzenia towaru, zezwolenie na przewóz odpadów, instrukcji dotyczącej trasy wykonania transportu, wskazany Urząd Celny Wyjściowy, wskazany Urząd Ceny Docelowy, Karnet ATA. Podczas załadunku kierowca tira jest zobowiązany przyjąć ładunek przeznaczony do przewozu we wskazanym przez załadowcę miejscu w ustalonym dniu i godzinie, jest również winien być obecnym przy załadunku, a jeżeli nie ma takiej możliwości nanieść odpowiednią adnotację w liście CMR. Kierowca tira ma obowiązek też zapoznać się z rodzajem, właściwościami i stanem ładunku oraz nadzorować przebieg czynności załadunkowych, aby zapewnić bezpieczny przewóz i uniemożliwić przemieszczanie się ładunku w trakcie przewozu oraz w taki sposób aby nie przekroczone zostały dozwolone naciski osi oraz w spornych kwestiach żądać od załadowcy specyfikacji (szczegółowego spisu) jednostek ładunkowych. Kierowca tira przed podpisaniem listu przewozowego powinien zapoznać się z zapisami dokonanymi przez załadowcę. Kierowca tira przy sprawach spornych ma obowiązek dokonania odpowiednich zapisów (uwag, spostrzeżeń) w rubryce nr 18 listu przewozowego CMR.